Header

Smaller Default Larger

Oferta form pomocy dignostyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych

proponowana przez poradnię dla dzieci, młodzieży, rodziców  i nauczycieli

w roku szkolnym 2017/2018

P R O P O ZY C J E   Z A J Ę Ć   P S Y C H O E D U K A C Y J N Y C H  
D L A   D Z I E C I   I   M Ł O D Z I E Ż Y
Oferta psychologów i pedagogów
Zajęcia na terenie szkół i placówek
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół
  ponadgimnazjalnych -„Poznajmy się”.
 • Zajęcia dla uczniów klasy VII SP oraz gimnazjów na temat zaufania i rozwiązywania konfliktów - „Kopalnia srebra”.
 • Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum rozwijające umiejętności asertywne i komunikacyjne.
 • Zajęcia warsztatowe na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym (dla klas maturalnych i klas trzecich gimnazjum).
 • Zajęcia dla uczniów klas V-VIII SP i gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
 • Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapoznające z metodami skutecznego uczenia się.
 • Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjum - „Po drugiej stronie ekranu-pułapki korzystania z komputera i Internetu”, „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w sieci”.
 • Zajęcia dla klas V-VIII SP „Okres dojrzewania jako wiek przemian”.
 • Zajęcia nt „Niepełnosprawni są wśród nas”.
 • Zajęcia warsztatowe „Radzimy sobie z agresją”.
 • Zajęcia warsztatowe „Rozwiązywanie konfliktów”.
 • Zajęcia warsztatowe „Co to znaczy być asertywnym?”.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów,, Uzależnienia behawioralne- gry komputerowe”
 • Zajęcia rozwojowo – twórcze dla małych dzieci z wykorzystaniem metody sensoplastyki.
Zajęcia na terenie poradni
 • Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.
 • Metoda Dobrego Startu – „Od piosenki do literki” - polisensoryczna nauka liter.
 • Zajęcia nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci młodszych.
 • Terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna (terapia).
 • Terapia EEG - Biofeedback rozwijająca zdolność koncentracji uwagi, zapamiętywania, ucząca pozbywania się stresu.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum – „Trening twórczego myślenia”.
 • Porady zawodowe dla uczniów klas III gimnazjum i klas maturalnych.
 • ,,Trening Umiejętności Społecznych”- terapia grupowa dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Inne formy pomocy dla uczniów
 • Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i preferencji zawodowych).
Oferta logopedów
Zajęcia na terenie placówek
 • Przesiewowe badania mowy i słuchu (z wykorzystaniem Platformy Zmysłów i programu „Słyszę”).

 

Zajęcia na terenie poradni
 • Terapia dzieci i młodzieży z wadami wymowy.

P R O P O ZY C J E   Z A J Ę Ć   D L A   N A U C Z Y C I E L I

Warsztaty
 • „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów-metoda konstruktywnej konfrontacji”.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 • Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i wychowawców – w miarę potrzeb.
 • Spotkania szkoleniowo – warsztatowe: przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka – rola i obowiązki pracowników oświaty.
Szkolenia
 • „Jak pomóc dziecku z mutyzmem?”.
 • „Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku”.
 • „Uczeń z dysleksją-wybrane zagadnienia dla rodziców i nauczycieli”.
 • „Przedszkole uczy prawidłowo mówić. Jak rozpoznawać wady wymowy u dzieci?”.
 • „Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni – terapia ręki”.

P R O P O ZY C J E   Z A J Ę Ć   D L A   R O D Z I C Ó W

Zajęcia warsztatowe
 • Pedagogika lecznicza Marii Montessori w terapii małego dziecka.
 • „Szkoła dla Rodziców” – trening umiejętności wychowawczych.
Szkolenia
 • „Zaburzenia emocjonalne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka”.
 • „Gotowość szkolna dzieci”.
 • „Etapy rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i najczęściej występujące zaburzenia mowy w tym wieku”.
 • „Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni - terapia ręki”.
 • ,, Uzależnienia behawioralne- gry komputerowe”.
 • „Wpływ technologii komputerowej na rozwój dziecka”.
Inne formy pomocy dla rodziny
 • Indywidualne porady wychowawcze i konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących postępowania z dziećmi.
 • Terapia rodzinna ( pomoc psychologiczna udzielana rodzinie z problemami).
 • Interwencje kryzysowe w rodzinie.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemami w komunikacji.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.