Header

Smaller Default Larger

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie
z Fili
ą w Połańcu

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka określa
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r.

Im wczesniej postawi się diagnozę i podejmie działania ukierunkowane na wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka tym większe szanse na jego dalsze w miarę prawidłowe funkcjonowanie we wszystkich sferach.

 pppp wwr1

Warunkiem przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie przez dziecko
Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wyżej wymienioną opinię wydaje Zespół Orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek złożony przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Dziecko kwalifikowane jest na zajęcia wczesnego wspomagania w porozumieniu z Organem Prowadzącym
(Starostwo Powiatowe w Staszowie).


Zajęcia adresowane są do dzieci (0-7 lat) z różnymi niepełnosprawnościami
(zaburzenia ze spektrum autyzmu, afazja, niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa i inne).
Organizowane są w wymiarze 4 – 8 godzin w miesiącu
(adekwatnie do potrzeb rozwojowych dziecka).

Odbywają się :

 • w PPPP w Staszowie, ul. Koszarowa 7
 • w Filii w Połańcu, ul. Ruszczańska 23

Prowadzone są przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w skład którego wchodzą:

 • psycholog
 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • surdopedagog
 • tyflopedagog
 • logopeda
 • neurologopeda
 • fizjoterapeuta, terapeuta SJ

W terapii wykorzystujemy różne metody i formy pracy m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,                             
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika Lecznicza M. Montessori,
pppp wwr2
pppp wwr3  
 • Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna J. Cieszyńskiej,
 • Terapia w zakresie Intergracji Sesnorycznej,
 • Wybrane techniki behawioralne,
 • Komputerowe programy edukacyjne,
 • Metody usparwniające koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną,
 • Programy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i dotykową,
 • Ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne.
pppp wwr4

pppp wwr5

Rodzice dzieci mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w formie:

 • instruktażu
 • porad, konsultacji
 • rozmów wspierających
 • zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, otwartych
 • grupy wsparcia
 • i innych adekwatnie do potrzeb

Z A P R A S Z A M Y

 pppp wwr6

Dodatkowe informacje można uzyskać :

 • w PPPP w Staszowie, ul. Koszarowa 7, /fax 015 864 37 59
 • w Filii w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, /fax 015 865 01 30