Header

Smaller Default Larger

PROCEDURA BHP

PODCZAS PRACY Z KLIENTEM W PPP-P W STASZOWIE

W CZASIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

 1. W związku ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 zmianie ulega organizacja pracy w PPP-P w Staszowie z Filią w Połańcu.
 2. Do wykonywania określonych zadań należy kierować tylko zdrowych pracowników.
 3. Pracownicy Poradni w trybie stacjonarnym wykonywać będą zadania związane z diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla potrzeb zespołów orzekających, opinii o potrzebie WWR, opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego oraz innych ważnych z punktu widzenia dalszych losów dzieci i młodzieży.          
 4. Inne formy realizacji zadań statutowych wykonywane będą zdalnie.
 5. Przed wznowieniem pracy stacjonarnej pracownicy zostali poinformowani o wprowadzanych zmianach i zapoznani z nowymi procedurami.
 6. Obowiązywać będą następujące działania, w celu eliminacji rozprzestrzeniania się koronawirusa:
 • dezynfekcja rąk i stanowisk pracy,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących na teren Poradni pracowników
  i klientów,
 • regularne wycieranie środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchni dotykowych, w tym biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy i inne przedmiotów (np. telefonów, klawiatur),
 • zapewnienie worków foliowych w koszach na śmieci, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością,
 • wietrzenie wszystkich pomieszczeń Poradni,
 • przegrody z pleksi, umożliwiające oddzielenia stanowiska diagnosty od stanowiska dziecka, przyłbice i maseczki.
 1. Na czas epidemii zaleca się wyłączenie z użycia narzędzi diagnostycznych wielokrotnego użytku, które nie mogą zostać poddane dezynfekcji i czyszczeniu.
 2. Na diagnozę do Poradni przychodzi rodzic z dzieckiem w wyznaczonym terminie.
 3. Drzwi wejściowe do budynku będą zamknięte, dlatego rodzic musi powiadomić o swojej obecności telefonem do sekretariatu Poradni przed wejściem do budynku i czekać na przyjście pracownika.
 4. Pracownik Poradni dokonuje pomiaru temperatury ciała rodzica i dziecka i jeśli jest ona prawidłowa, przekazuje rodzicowi do podpisania „Oświadczenie w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”.
 5. Rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk przed wizytą środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Dozowniki z płynem odkażającym są dostępne w widocznych miejscach. Należy upewniać się, czy dozowniki te są napełnione.
 7. Informacje instruktażowe jak skutecznie myć ręce są wywieszone w widocznym miejscu.
 8. Pracownik Poradni odprowadza dziecko do specjalisty, który będzie prowadził diagnozę,
 9. Podczas kontaktu z rodzicem i dzieckiem zachowana zostaje bezpieczna odległość (minimum 1,5 metra).
 10. Dziecko oraz rodzic przestrzegają obowiązku noszenia maseczki. Dziecko posiada swoje przybory do pisania. Na czas badania dziecko otrzymuje zdezynfekowaną przyłbicę.
 11. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są:
 • dzieci do ukończenia 4 roku życia.
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust,
 • osoby komunikujące się z osobami głuchymi lub głuchoniemymi.
 1. Podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Należy przestrzegać nakazu noszenia maseczek ochronnych przez personel poradni pracujący z klientami.