Header

Smaller Default Larger

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została utworzona 01.02.1974 r. decyzją Inspektora Oświaty w Staszowie i nosiła nazwę Rejonowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Staszowie.
20.01.1985r. na mocy orzeczenia Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie z Poradni
Wychowawczo-Zawodowej wyodrębniono filię w Połańcu.
W samodzielną placówkę filia została przekształcona w 1987r. Decyzją Nr 32/93 Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu. I tak w powiecie staszowski istniały obok siebie dwie samodzielne placówki. Kolejna zmiana dotyczyła nazewnictwa. Z dnia 28 września 1993r. nastąpiło przekształcenie Rejonowych Poradni Wychowawczo-Zawodowych w Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
W roku szkolnym 2007/08 z dniem 01.09.2007r Poradnia w Połańcu przestała istnieć jako samodzielna placówka. Uchwałą Rady Powiatu w Staszowie Nr X/56/07 z dnia 18.06.2007 r. zlikfidowano Poradnię w Połańcu powołując na jej miejsce filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.
Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Placówka jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego prowadzącą samodzielną obsługę finansowo-księgową.

Podstawowym dokumentem regulującym działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie i filii w Połańcu jest STATUT, uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 16.04.2008r. Zadania statutowe oprócz Dyrektora realizuje: 5 psychologów, 6 pedagogów,3 logopedów i fizjoterapeuta,w tym surdopedagog i tyflopedagog. Na stanowiskach administracyjno-obsługowych pracuje 2 referentki, księgowa i sprzątaczki.
Ponadto na umowę-zlecenie zatrudnionych jest dwóch lekarzy i informatyk.
Od 01.12.2010r. obowiązki Dyrektora Poradni pełni mgr Anna Kaczmarczyk pedagog z 26 letnim stażem pracy. Funkcję kierownika Filii pełni mgr Barbara Seremak logopeda z 38 letnim stażem pracy.
Poradnia zajmuje lokal w budynku internatu Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie przy ulicy Koszarowej 7. Natomiast filia Poradni w Połańcu mieści się w samodzielnej części budynku przy ulicy Ruszczańskiej 23. Nieruchomość po remoncie została przekazana Poradni w trwały zarząd przez właściciela, którym jest powiat Staszowski.
Oba budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ( Poradnia mieści się na parterze a filia ma wybudowany podjazd) i wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce do pracy terapeutycznej. W Poradni znajdują się gabinety do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, gabinety do diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Każdy z klientów ma zapewnioną anonimowość i dyskrecję.

W lecie 2013r. roku Starostwo Powiatowe przeprowadziło gruntowny remont w Filii Poradni w Połańcu podnosząc tym samym warunki i konfort pracy. Remont dotyczył gabinetów terapeutycznych, łazienek i pomieszczeń socjalnych. Dostosowano łaazienki do potrzeb niepełnosprawnych dzieci, wymieniono wykładziny na parkiet oraz pomalowano ściany. Ponadto przed budynkiem dokonano modernizacj terenów zielonych, założono nowe ogrodzenie i położono kostkę na parkingu.

 

 

 


Pracę w sekretariacie znacznie ułatwia nowoczesny sprzęt komputerowy.

 

 


Na jeden etat pracownika przypada 1490 dzieci. Jest to duże obciążenie w sytuacji stale rosnących zadań Poradni, narastającej patologizacji społeczeństwa i dużych oczekiwań szkół. Mimo to Poradnia systematycznie zwiększa ofertę działań na rzecz środowiska. Dysponuje także zespołem ludzi bardzo dobrze przygotowanych i chętnych do podejmowania nowych wyzwań, stale podnoszących swoje umiejętności. W dalszym ciągu podnoszone będą także warunki pracy poprzez doposażenie placówek w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne.

.