Header

Smaller Default Larger

Celem działalności Poradni jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.

OFERUJEMY:
• Pomoc psychologiczną
• Pomoc pedagogiczną
• Pomoc logopedyczną
uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz środowisku lokalnemu


ORZEKAMY:
• O potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi
• O potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły


WYDAJEMY OPINIE W SPRAWIE:
• Przyspieszenia obowiązku szkolnego
• Odroczenia obowiązku szkolnego
• Dostosowania wymagań edukacyjnych 
• Inne opinie o przebadanych

ZAPEWNIAMY:
• Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
• Bezpłatny i szybki dostęp do badań diagnostycznych
• Prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej
• Prowadzenie zajęć warsztatowych w Poradni i w szkole o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym
• Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i korygujących niewłaściwe zachowania
• Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców
• Pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
• Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
• Szeroki wachlarz porad z zachowaniem pełnej dyskrecji i anonimowości

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Staszowie obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu staszowskiego.         

.