Header

Smaller Default Larger

Misją Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie jest udzielanie  wszystkim potrzebującym najwyższej jakości specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwój działań z zakresu psychopedagogizacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i środowisk wychowujących w atmosferze wzajemnego szacunku wspierającego rozwój i kreatywność zarówno strony wspomaganej jak i wspomagającej.

 

 

 

 

 

KONCEPCJA  PRACY

PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w STASZOWIE

  

Obszar: I.1. Zarządzanie strategiczne.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Poradnia posiada jasno określoną misję, akceptowane przez pracowników kierunki
i cele działania. Pracownicy poradni uczestniczą
w procesie planowania

i modyfikowania programu

rozwoju poradni. Poradnia

prowadzi rozpoznanie potrzeb środowiska
w zakresie pomocy

psychologiczno-pedagogicznej i uwzględnia je w planowaniu

strategicznym.

 

Poradnia posiada plan pracy, kierunki działania znane wszystkim pracownikom.

 

 

Plan pracy.

 

Poradnia prowadzi monitoring

zapotrzebowania na różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rozmowa z dyrektorem, ankieta w wybranych placówkach oświatowych.

 

Poradnia planuje i realizuje zadania statutowe.

 

 

Protokoły rady pedagogicznej,

roczny plan pracy poradni.

 

Realizacja zaplanowanych zadań poddawana jest bieżącej
i końcowej ocenie.

 

Rozmowa z dyrektorem, analiza

dokumentów: raporty,

sprawozdania półroczne
i roczne, protokoły rad pedagogicznych.

 

 

 

Obszar: I.2. Wewnętrzna ewaluacja pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora poradni jest sprawny i skuteczny zapewnia

ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy. Dyrektor organizuje przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy poradni.

 

W poradni prowadzi się wewnętrzną ewaluację pracy,

Opracowany  został  plan nadzoru pedagogicznego, w którym zawarto ewaluację wewnętrzną

 

 

Plan i harmonogram ewaluacji

 

Pracownicy poradni znają zasady sprawowania nadzoru

pedagogicznego przez dyrektora poradni, są zaangażowani w prowadzenie ewaluacji pracy poradni.

 

 

Ankietowanie pracowników

pedagogicznych ,

protokoły rad pedagogicznych.

 

 

 

 

 

 

Wyniki wewnętrznej ewaluacji są szczegółowo analizowane

i dokumentowane przez radę

pedagogiczną. W oparciu o nie

ustalane są kierunki zmian,

uwzględnione w planie pracy.

 

 

Protokoły rad pedagogicznych,

dokumentacja związana
 wewnętrzną ewaluacją

 pracy, raport z ewaluacji.

 

Raport z wewnętrznej ewaluacji pracy poradni stanowi źródło informacji dla władz oświatowych

i samorządowych.

 

 

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

 

Działania związane
z doskonaleniem

 pracy poradni mają charakter działań systemowych

i systematycznych.

 

 

Analiza dokumentacji:  

 Plan pracy i plan nadzoru, protokoły rad pedagogicznych.

 

 

Obszar:I.3. Promocja.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Poradnia dba o kształtowanie

swego pozytywnego wizerunku, upowszechnia informacje o formach swojej pracy i swoich osiągnięciach. Poradnia potrafi pozyskiwać sojuszników wspierających jej działania w zakresie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

Poradnia ma stronę internetową,

adres w poczcie internetowej, folder, informator o swojej działalności.

 

 

Ankietowanie pracowników

pedagogicznych ,

protokoły rad pedagogicznych.

 

Poradnia współpracuje z sojusznikami wspierającymi jej działania w zakresie różnych form pracy.

 

 

Dokumenty świadczące
o współpracy, protokoły rady

pedagogicznej.

 

 

  

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA.

Obszar: II.1. Kadra pedagogiczna

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Kadra pedagogiczna

gwarantuje wysoki poziom

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wprowadzane są nowoczesne

formy pracy, umożliwiające

pracownikom samorealizację.

System awansowania, oceniania pracy oraz motywacji i nagradzania jest znany pracownikom oraz

akceptowany. Polityka

kadrowa poradni jest

planowana i realizowana

stosownie do podejmowanych

przez nią działań.

 

Systematycznie analizowany jest

stan kadry i potrzeby w tym

zakresie, dyrektor dąży do

zapewnienia obsady kadrowej,

umożliwiającej realizację zadań

statutowych.

 

 

Arkusz organizacyjny, przydział

czynności, akta osobowe, plan

doskonalenia nauczycieli.

 

Przestrzegane są przepisy dotyczące

wymagań kwalifikacyjnych.

Kwalifikacje i doświadczenia

zawodowe kadry są należycie

wykorzystywane.

 

 

Arkusz organizacyjny poradni,

plan pracy poradni, ankiety dla

pracowników poradni.

 

Pracownicy znają i akceptują

system awansowania, oceniania,

motywacji i nagradzania.

 

 

Analiza dokumentów: regulaminy,

protokoły rady pedagogicznej,

statut poradni.

 

Dyrektor prawidłowo prowadzi

politykę kadrową stosownie do

podejmowanych  przez poradnię zadań.

 

 

Arkusz organizacyjny, przydział

czynności.

 

Przestrzega się uprawnień rady

pedagogicznej w zakresie

opiniowania propozycji dyrektora

poradni w sprawach przydziału

pracownikom zadań służbowych.

 

 

Protokoły rady pedagogicznej.

 

 

 

 Obszar II.2. Rozwój zawodowy kadry.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

Rozwój zawodowy kadry

pedagogicznej poradni jest

związany z planami rozwoju

placówki i indywidualnymi

potrzebami pracowników,

potrzeby te są rozpoznawane.

Wszystkim pracownikom

pedagogicznym stworzone są

równe i zgodne z przepisami

szanse rozwoju. Doskonalenie

wewnętrzne prowadzone
w poradni jest zaplanowane,

systematyczne i właściwie

zorganizowane. Rozwój

zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym
i w ocenach pracy pracowników.

Okresowo dokonywana jest

ocena realizacji planu

doskonalenia pracowników

poradni i efektywności

doskonalenia.

 

W poradni istnieje plan doskonalenia zawodowego pracowników, uwzględniający indywidualne potrzeby pracowników i zgodny
z potrzebami placówki. Potrzeby te są rozpoznawane.

 

 

Plan doskonalenia zawodowego,

indywidualne plany rozwoju

pracownika, ankiety dla

pracowników pedagogicznych.

 

 

Dyrektor organizuje wewnętrzne doskonalenie nauczycieli zgodnie
z planem pracy.

 

Plan pracy i plan

doskonalenia zawodowego

wieloletni i roczny, protokoły rady pedagogicznej.

 

 

W poradni przestrzegane są przepisy w zakresie awansu zawodowego.

 

 

Analiza formalna dokumentów.

 

Dyrektor dokonuje oceny realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli
i efektów doskonalenia.

 

 

Sprawozdania
z indywidualnych planów rozwoju i realizacji.

 

 

Obszar: II.3. Warunki pracy poradni.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Poradnia dysponuje bazą

lokalową, a także

wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Baza
i wyposażenie zapewniają warunki do sprawnej realizacji jej zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej

jakości jej pracy.

 

 

Poradnia dysponuje lokalem i wyposażeniem zapewniającym warunki do realizacji zadań statutowych.

 

 

Lustracja, obserwacja, księga

inwentarzowa.

 

Wyposażenie gabinetów zapewnia właściwy przebieg procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Wykaz pomocy, bibliografii,

obserwacja, hospitacja zajęć,

tygodniowy rozkład pracy.

 

Narzędzia do diagnozy, testy

psychologiczno-pedagogiczne są właściwie przechowywane

i zabezpieczone.

 

 

Lustracja, sprawdzenie narzędzi.

 

 

 

 

 

Systematycznie monitorowany jest stan bazy i wyposażenia poradni w celu likwidowania braków.

 

 

Dokumentacja dotycząca

monitoringu, stanu bazy,

wyposażenia, księga

inwentarzowa.

 

Poradnia posiada warunki do

przyjmowania osób

niepełnosprawnych.

 

 

Przegląd pomieszczeń.

 

W poradni jest sala do zajęć

grupowych.

 

 

Lustracja.

 

 

Obszar: II.4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Poradnia zapewnia

przebywającym w niej

klientom i pracownikom

warunki zgodne z wymogami

bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Obiekty poradni, ich wyposażenie

oraz organizacja pracy poradni

odpowiadają wymogom

bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Protokoły kontroli, lustracja.

 

Wszyscy pracownicy poradni są

przeszkoleni z zakresu

BHP.

 

 

Wymagania stanowiskowe,

zaświadczenia z przeszkolenia

BHP.

 

Przestrzegane są przepisy
w zakresie BHP.

 

Protokoły kontroli.

 

 

Obszar:II.5. Kierowanie poradnią, obieg informacji.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Struktura kierownicza
i administracyjna, sprawność

organizacyjna oraz system

komunikowania się zapewniają

efektywne zarządzanie

poradnią, zgodne
z oczekiwaniami klientów,

pracowników i instytucji

zewnętrznych.

 

 

Statut poradni, wewnętrzne

uregulowania i procedury

odpowiadają przepisom prawa.

 

 

Statut poradni, regulaminy.

 

Dokumentacja poradni jest

prowadzona, przechowywana,

oznakowana i udostępniana jest

zgodnie z przepisami.

 

Rozmowa z dyrektorem, przegląd dokumentacji.

 

 .

 

 

 

W poradni funkcjonuje wewnętrzny

system obiegu informacji dla

pracowników.

 

 

Instrukcja kancelaryjna, tablica

informacyjna.

 

Dyrektor współpracuje
z pracownikami w zakresie

zarządzania i organizacji pracy

poradni.

 

 

Ankietowanie pracowników,

rozmowy z pracownikami poradni.

 

Dyrektor ma wypracowane

procedury rozwiązywania sporów i konfliktów w poradni.

 

 

Statut poradni, teczka skarg

i wniosków.

 

Dyrektor przydziela zadania zgodnie z kompetencjami pracowników.

 

 

Księga protokołów, statut,

przydział czynności, arkusz

organizacyjny.

 

W poradni istnieje system

gromadzenia , badania

i przetwarzania danych

statystycznych.

 

 

Rozmowa z dyrektorem poradni.

 

 

III.POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

Obszar : III. 1. Równość szans.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Poradnia udziela pomocy

psychologiczno –

pedagogicznej w tym

logopedycznej oraz pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom, młodzieży.

Poradnia udziela rodzicom
i nauczycielom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

związanej z wychowaniem
i kształceniem dzieci

 

 

Zasady przyjmowania dzieci
i młodzieży są ustalone
i umożliwiają równy dostęp do usług świadczonych przez poradnię.

 

 

Procedura przyjmowania dzieci
i młodzieży, ankietowanie

klientów(uczniów, rodziców).

 

Poradnia zapewnia wszystkim

klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecję, poszanowanie ich praw,

wszyscy pracownicy wykazują się znajomością
i przestrzeganiem praw dziecka.

 

 

Ankietowanie rodziców
i uczniów, pracowników poradni.

 

 

 

 

i młodzieży. Poradnia wolna

jest od jakichkolwiek

uprzedzeń

i niesprawiedliwości.

 

Poradnia udziela pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

niezależnie od pozycji społecznej klientów, ich sytuacji materialnej, systemu wartości, rasy, narodowości,

wieku czy charakteru problemów wymagających interwencji pomocowej. Pracownicy wykazują

gotowość zrozumienia i chęć pomocy wszystkim klientom poradni.

 

 

Analiza dokumentacji (księga

przyjęć, zeszyt planowania pracy, karty indywidualne).

 

Poradnia zapewnia równy dostęp do wszystkich świadczonych usług

 

 

Rozmowa z dyrektorem,

dokumentacja dotycząca

organizacji pracy (min.:

w terenie), przydział czynności

pracownikom poradni.

 

 

Obszar III. 2. Zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Poradnia oferuje dzieciom
i młodzieży, ich rodzicom oraz

nauczycielom szeroki zakres

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniającej ich potrzeby
i oczekiwania.

 

Osobom zgłaszającym się

poradnia oferuje i realizuje

szeroki zakres pomocy

psychologiczno-pedagogicznej:

wspomagania rozwoju dzieci

i młodzieży,

terapii zaburzeń

rozwojowych i zachowań

dysfunkcyjnych,

profilaktyki i promocji

zdrowia,

doradztwa zawodowego,

wspomagania wychowawczej

i edukacyjnej funkcji szkoły,

wspomagania wychowawczej

i edukacyjnej funkcji rodziny,

wspomagania rodziców i

nauczycieli w diagnozowaniu

i rozwijaniu potencjalnych

możliwości oraz mocnych

stron uczniów,

wspomagania środowiska

lokalnego,

 

 

Plan pracy poradni, oferta programowa, teczki indywidualne, dokumenty pracy.

 

poradnia działa w zakresie

profilaktyki, wspomagania
i terapii, uwzględniając

wnioski wynikające z analizy

potrzeb klientów.

 

 

Raporty, plany pracy,

ankietowanie uczniów, nauczycieli i rodziców, wyniki ewaluacji wewnętrznej.

 

 

Obszar III. 3. Profesjonalizm pomocy.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Pomoc psychologiczno–

pedagogiczną świadczoną

przez poradnię charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu to znaczy nastawienie na osiąganie mistrzostwa
w pracy opartej na specjalistycznej wiedzy,

doświadczeniu
i odpowiedzialności.

 

Pracownicy poradni udzielający

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

posiadają odpowiednie

przygotowanie specjalistyczne.

 

 

Zestawienie rodzajów

realizowanej pomocy
z kwalifikacjami pracowników,

kwalifikacje kadry pedagogicznej, akta osobowe, plan doskonalenia nauczycieli.

 

 

Praca poradni w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

jest odpowiednio dokumentowana.

 

 

Dzienniki zajęć, programy

profilaktyczne zatwierdzone przez dyrektora, scenariusze zajęć, opracowania wyników ewaluacji, sprawozdania
z pracy, opracowane materiały, teczki indywidualne uczniów, inna dokumentacja.

 

 

Programy profilaktyczne
 i terapeutyczne są realizowane po diagnozie środowiska
 i dostosowane do warunków lokalnych i zakończone

raportem.

 

 

Programy, ankietowanie rodziców, uczniów, nauczycieli.

 

W poradni są realizowane programy oparte na sprawdzonych metodach

oddziaływań.

 

 

Programy, obserwacja.

 

Poradnia współpracuje przy

prowadzeniu programów
z innymi instytucjami w swoim środowisku.

 

 

Dokumentacja potwierdzająca

współpracę.

 

Poradnia realizuje programy

pomocowe, wg potrzeb.

 

 

Zgoda uczestników i rodziców na udział w programie pomocowym, sprawozdania.

 

 

 

 

Obszar III. 4. Efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Systematycznie jest badana
i doskonalona skuteczność

różnych form i metod pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

udzielanej przez poradnię.

 

Poradnia bada systematycznie

skuteczność stosowanych form

pomocy psychologicznej

i pedagogicznej.

 

 

Wyniki wewnętrznej ewaluacji,

protokoły rady pedagogicznej
z tego zakresu.

 

Poradnia doskonali skuteczność

stosowanych form pomocy.

 

Protokoły, sprawozdania, wyniki wewnętrznej ewaluacji.

 

 

Poradnia badając efekty pomocy psychologiczno- pedagogicznej wykorzystuje monitoring, opinie osób

korzystających z usług poradni,

hospitacje.

 

 

Protokoły, dzienniki zajęć,

sprawozdania.

 

Realizacja prowadzonych programów

profilaktycznych zakończona jest raportem.

 

 

Raporty, sprawozdania.

 

Poradnia zbiera informacje
o skutkach realizowanych działań.

 

 

Wyniki ewaluacji pracy poradni, rozmowy
z dyrektorami szkół, nauczycielami, pedagogami szkolnymi.

 

 

 

IV . DIAGNOZOWANIE, OPINIOWANIE I ORZEKANIE

Obszar :IV. 1. Metody i narzędzia diagnozy.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

W procesie profesjonalnej

diagnozy przeprowadzanej w

poradni stosowane są

wypróbowane, zgodne z

aktualnym stanem wiedzy

psychologicznej i

pedagogicznej metody i

narzędzia diagnozy, zarówno

testowe jak i poza testowe

czyli kryterialne. Poradnia

 

 

Poradnia stosuje narzędzia do

diagnozy zgodnie

z wymogami.

 

 

Wykaz testów, karty

indywidualne.

 

Poradnia stosuje metody
i narzędzia zgodne z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej

i pedagogicznej.

 

Karty indywidualne, wykaz

testów, hospitowanie zajęcia,

procedury diagnozy.

 

 

 

 

prowadzi orzecznictwo,

umożliwiające zaspokojenie

potrzeb dzieci i młodzieży w

zakresie indywidualnego

nauczania bądź kształcenia

specjalnego oraz wydaje

opinie umożliwiające wczesne

wspomaganie rozwoju dzieci.

 

 

Pracownicy poradni posiadają

kwalifikacje do stosowania różnego typu narzędzi i technik.

 

 

Analiza akt osobowych, wykaz

narzędzi i technik.

 

W poradni działają zespoły orzekające powołane zgodnie
z prawem.

 

Protokoły zespołów orzekających, druki z zakresu orzecznictwa (wzory orzeczeń, wnioski rodziców, odwołania od decyzji zespołów).

 

 

 

Obszar: IV. 2. Organizacja procesu diagnozowania, orzekania i opiniowania.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Organizacja procesu

diagnozowania

prowadzonego przez

poradnię psychologiczno-pedagogiczną umożliwia właściwą realizację zadań
w zakresie opiniowania
i orzecznictwa.

 

Poradnia dokonuje diagnozy na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna.

 

 

Wnioski rodziców i prawnych

opiekunów, karty indywidualne.

 

Poradnia diagnozuje potrzeby

edukacyjne, odchylenia
i zaburzenia rozwojowe:

1. specyfika problemu warunkuje całość poczynań diagnosty,

2. standaryzowane testy użyte
w procesie diagnozy stosowane są zgodnie z procedurami opisanymi w podręcznikach testowych,

3. opinia postdiagnostyczna zawiera opis wyników wraz
z ich interpretacją oraz wskazuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4. opinie są zrozumiałe dla odbiorcy

5. badania diagnostyczne są
w prawidłowy sposób

dokumentowane.

 

 

Indywidualne teczki dzieci,

opracowane opinie

postdiagnostyczne, ankieta dla

nauczycieli, rodziców, dziennik

indywidualnych zajęć

pracowników pedagogicznych.

 

Osoby badane są informowane o przebiegu badań diagnostycznych oraz o ich wynikach,

 

 

Notatki służbowe, karty

indywidualne,

 

 

 

 

 

 

 

Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię spełniają wymagania prawne.

 

 

Analiza dokumentacji, opinie
i orzeczenia.

 

W poradni jest powołany zespół

orzekający, który przestrzega trybu załatwiania wniosków zgodnie z prawem:

1. 1.tryb załatwiania wniosków o wydanie orzeczenia jest zgodny z przepisami prawa,

2. sformułowana diagnoza, zalecenia, uzasadnienie są adekwatne do możliwości rozwojowych uczniów,

3. podejmowane przez zespoły

orzekające decyzje oraz ich

uzasadnienie są adekwatne do

możliwości rozwojowych

uczniów,

4. praca zespołu orzekającego jest dokumentowana.

 

 

Analiza dokumentacji

prowadzonej przez zespół

orzekający, opracowane

orzeczenia, protokoły zespołów

orzekających, funkcjonujące
w poradni druki z zakresu

orzecznictwa (wzory orzeczeń,

wnioski rodziców, inne ) karty

indywidualne.

 

Pracownicy pedagogiczni prowadzący diagnozę posiadają odpowiednie przygotowanie specjalistyczne.

 

 

Wykaz kwalifikacji kadry, karty

indywidualne, protokoły zespołów orzekających.

 

 

Obszar: IV. 3. Przebieg procesu diagnozowania, opiniowania i orzekania

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Diagnozowanie prowadzone

w poradni psychologiczno-pedagogicznej

jest profesjonalnie prowadzonym

procesem o określonych

celach i przebiegu, opartym

na specjalistycznej wiedzy,

doświadczeniu
i odpowiedzialności.

 

 

Punktem wyjścia procesu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej są wstępne informacje o osobie badanej

uzasadniające potrzebę diagnozy oraz dobór właściwych metod i technik

badawczych.

 

 

Karty indywidualne, procedury

zbierania informacji, wzory

wniosków.

 

Specyfika problemu
i sformułowanie celu diagnozy warunkują dalsze poczynania diagnostyczne.

 

 

Karty indywidualne, wnioski,

opinie o funkcjonowaniu dziecka w środowisku, wyniki diagnoz innych specjalistów.

 

 

 

 

 

 

Wybór technik diagnostycznych jest dokonywany w sposób przemyślany dostosowany do potrzeb.

 

 

Karta indywidualna.

 

Wszystkie etapy procesu diagnozy prowadzonej
w poradni są dokumentowane wg zasad przyjętych przez radę pedagogiczną i znanych

wszystkim pracownikom.

 

 

Karty indywidualne, protokoły rad pedagogicznych.

 

 

Obszar: IV. 4. Efekty diagnozowania.

 

 

STANDARDY

 

WSKAŹNIKI

PROCEDURY

 

Profesjonalnie prowadzony

proces diagnozowania

umożliwia wnikliwe poznanie

przyczyn problemów klienta

poradni psychologiczno-pedagogicznej

i zaprojektowanie oczekiwanej przez niego pomocy.

 

Podsumowując proces diagnozowania osoba badana otrzymuje :

opis wyników,

interpretację wyników,

wyjaśniającą przyczyny

problemów osoby badanej oraz

propozycje pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Analiza opinii i orzeczeń, karta

indywidualna, ankietowanie

rodziców i uczniów.

 

Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie są formułowane w języku zrozumiałym
i wyjaśniają w sposób

dostępny przyczyny zaburzeń.

 

 

Ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli.

 

Wydawane opinie i orzeczenia

umożliwiają dobór odpowiednich treści i metod kształcenia zgodnie
z indywidualnymi potrzebami dzieci.

 

 

Ankieta dla nauczycieli.

 

Poradnia wskazuje osobie

diagnozowanej odpowiednie formy pomocy.

 

 

Analiza opinii i orzeczeń.

 

Poradnia podejmuje działania

zmierzające do uzyskania informacji o losach osób diagnozowanych.

 

 

Wywiad, wyniki sprawdzianu
i egzaminu, rozmowy

z pracownikami pedagogicznymi poradni.

 

 

 

 

 

 

Wnioski wynikające z badania

osiągnięć edukacyjnych uczniów z opiniami
i orzeczeniami są wykorzystywane
w doskonaleniu działalności diagnostycznej.

 

 

Protokoły rad pedagogicznych,

wyniki ewaluacji wewnętrznej.

 

 

 

.