Header

Smaller Default Larger

W ramach projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w wielu szkołach zostały uruchomione Punkty Konsultacyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli w celu umożliwienia im szybkich, doraźnych konsultacji dzień 27.03.2018r. będzie „Dniem otwartym Punktów Konsultacyjnych”.

Ideą tego dnia będzie prezentacja punktów konsultacyjnych i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie z Filią w Połańcu.

Wykaz punktów konsultacyjnych:

 1. Przedszkole Gminne w Oleśnicy, ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica
 3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 28-221 Osiek
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach, 28-200 Staszów
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii, ul. Staszowska 10; 28-210 Bogoria
 6. Przedszkole Nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17; 28-200 Staszów

Formy pracy możliwe do realizowania w Punktach Konsultacyjnych:

 • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
 • wspieranie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej funkcji rodziny poprzez instruktaże i porady dla rodziców;
 • wspomaganie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej funkcji szkoły,
 • informacje na temat etapów rozwoju dziecka i niepokojących zaburzeń;
 • wskazówki do pracy z dzieckiem z różnymi zaburzeniami w domu;
 • prezentacja różnych form pracy, ćwiczeń i zabaw z dziećmi;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi;
 • badania przesiewowe;
 • udzielanie odpowiedzi na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania;
 • inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły.

 

Zapraszamy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie
z Fili
ą w Połańcu

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka określa
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r.

Im wczesniej postawi się diagnozę i podejmie działania ukierunkowane na wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka tym większe szanse na jego dalsze w miarę prawidłowe funkcjonowanie we wszystkich sferach.

 pppp wwr1

Warunkiem przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie przez dziecko
Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wyżej wymienioną opinię wydaje Zespół Orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek złożony przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Dziecko kwalifikowane jest na zajęcia wczesnego wspomagania w porozumieniu z Organem Prowadzącym
(Starostwo Powiatowe w Staszowie).


Zajęcia adresowane są do dzieci (0-7 lat) z różnymi niepełnosprawnościami
(zaburzenia ze spektrum autyzmu, afazja, niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa i inne).
Organizowane są w wymiarze 4 – 8 godzin w miesiącu
(adekwatnie do potrzeb rozwojowych dziecka).

Odbywają się :

 • w PPPP w Staszowie, ul. Koszarowa 7
 • w Filii w Połańcu, ul. Ruszczańska 23

Prowadzone są przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w skład którego wchodzą:

 • psycholog
 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • surdopedagog
 • tyflopedagog
 • logopeda
 • neurologopeda
 • fizjoterapeuta, terapeuta SJ

W terapii wykorzystujemy różne metody i formy pracy m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,                             
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika Lecznicza M. Montessori,
pppp wwr2
pppp wwr3  
 • Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna J. Cieszyńskiej,
 • Terapia w zakresie Intergracji Sesnorycznej,
 • Wybrane techniki behawioralne,
 • Komputerowe programy edukacyjne,
 • Metody usparwniające koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną,
 • Programy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i dotykową,
 • Ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne.
pppp wwr4

pppp wwr5

Rodzice dzieci mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w formie:

 • instruktażu
 • porad, konsultacji
 • rozmów wspierających
 • zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, otwartych
 • grupy wsparcia
 • i innych adekwatnie do potrzeb

Z A P R A S Z A M Y

 pppp wwr6

Dodatkowe informacje można uzyskać :

 • w PPPP w Staszowie, ul. Koszarowa 7, /fax 015 864 37 59
 • w Filii w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, /fax 015 865 01 30


 

 

Oferta form pomocy dignostyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych

proponowana przez poradnię dla dzieci, młodzieży, rodziców  i nauczycieli

w roku szkolnym 2017/2018

P R O P O ZY C J E   Z A J Ę Ć   P S Y C H O E D U K A C Y J N Y C H  
D L A   D Z I E C I   I   M Ł O D Z I E Ż Y
Oferta psychologów i pedagogów
Zajęcia na terenie szkół i placówek
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół
  ponadgimnazjalnych -„Poznajmy się”.
 • Zajęcia dla uczniów klasy VII SP oraz gimnazjów na temat zaufania i rozwiązywania konfliktów - „Kopalnia srebra”.
 • Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum rozwijające umiejętności asertywne i komunikacyjne.
 • Zajęcia warsztatowe na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym (dla klas maturalnych i klas trzecich gimnazjum).
 • Zajęcia dla uczniów klas V-VIII SP i gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
 • Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapoznające z metodami skutecznego uczenia się.
 • Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjum - „Po drugiej stronie ekranu-pułapki korzystania z komputera i Internetu”, „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w sieci”.

W dniu 7.10.2016r odbył się Heppening profilaktyczny „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W wydarzeniu tym wzięła udział dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Kaczmarczyk, by zaprotestować razem z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej i rówieśniczej. Wśród przemawiających głos zabrali m.in. doktor Bożena Ryczkowska-Kurdziel i oficer prasowy staszowskiej Policji M. Domagała.