Header

Smaller Default Larger

Oferta form pomocy dignostyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych

proponowana przez poradnię dla dzieci, młodzieży, rodziców  i nauczycieli

w roku szkolnym 2017/2018

P R O P O ZY C J E   Z A J Ę Ć   P S Y C H O E D U K A C Y J N Y C H  
D L A   D Z I E C I   I   M Ł O D Z I E Ż Y
Oferta psychologów i pedagogów
Zajęcia na terenie szkół i placówek
  • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół
    ponadgimnazjalnych -„Poznajmy się”.
  • Zajęcia dla uczniów klasy VII SP oraz gimnazjów na temat zaufania i rozwiązywania konfliktów - „Kopalnia srebra”.
  • Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum rozwijające umiejętności asertywne i komunikacyjne.
  • Zajęcia warsztatowe na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym (dla klas maturalnych i klas trzecich gimnazjum).
  • Zajęcia dla uczniów klas V-VIII SP i gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
  • Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapoznające z metodami skutecznego uczenia się.
  • Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjum - „Po drugiej stronie ekranu-pułapki korzystania z komputera i Internetu”, „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w sieci”.

W dniu 7.10.2016r odbył się Heppening profilaktyczny „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W wydarzeniu tym wzięła udział dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Kaczmarczyk, by zaprotestować razem z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej i rówieśniczej. Wśród przemawiających głos zabrali m.in. doktor Bożena Ryczkowska-Kurdziel i oficer prasowy staszowskiej Policji M. Domagała.

Oferta form pomocy dignostyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych
proponowana przez poradnię dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
w roku szkolnym 2016/2017

PROPOZYCJE ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Propozycje zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży

w roku szkolnym 2015/16

Oferta psychologów i pedagogów:

Zajęcia na terenie szkół i placówek:

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych 
ponadgimnazjalnych - ,, Poznajmy się".

.