Header

Smaller Default Larger

PROPOZYCJE ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta psychologów i pedagogów

Zajęcia na terenie szkół i placówek
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych -„Poznajmy się”.
 • Zajęcia dla uczniów klasy VII SP oraz gimnazjów na temat zaufania i rozwiązywania konfliktów - „Kopalnia srebra”.
 • Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum rozwijające umiejętności asertywne i komunikacyjne.
 • Zajęcia warsztatowe na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym (dla klas VIII, klas trzecich gimnazjum ,dla klas maturalnych).
 • Zajęcia dla uczniów klas V-VIII SP i gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki).
 • Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zapoznające z metodami skutecznego uczenia się.
 • Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjum - „Po drugiej stronie ekranu-pułapki korzystania z komputera i Internetu”, „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w sieci”.
 • Zajęcia dla klas V-VIII SP „Okres dojrzewania jako wiek przemian”.
 • Zajęcia nt „Jak odbiera świat mój niepełnosprawny kolega?”.
 • Zajęcia warsztatowe „Radzimy sobie z agresją”.
 • Zajęcia warsztatowe „Rozwiązywanie konfliktów”.
 • Zajęcia warsztatowe „Poznaj siebie –powiedz NIE?”( asertywność)
 • Zajęcia warsztatowe ,,Stop przemocy w szkole”.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów,, Uzależnienia behawioralne- gry komputerowe”
 • Zajęcia rozwojowo – twórcze dla małych dzieci z wykorzystaniem metody sensoplastyki
Zajęcia na terenie poradni
 • Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.
 • Metoda Dobrego Startu – „Od piosenki do literki” - polisensoryczna nauka liter.
 • Zajęcia nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci młodszych.
 • Terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna (terapia).
 • Terapia EEG - Biofeedback rozwijająca zdolność koncentracji uwagi, zapamiętywania, ucząca pozbywania się stresu.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum – „Trening twórczego myślenia”.
 • Porady zawodowe dla uczniów klas III gimnazjum i klas maturalnych.
 • "Trening Umiejętności Społecznych”- terapia grupowa dla dzieci w wieku 6-12 lat.
 • Terapia grupowa pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w pisaniu.
 Inne formy pomocy dla uczniów
 • Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i preferencji zawodowych)
 • Badania przesiewowe słuchu, wzroku i trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów klas młodszych.

Oferta logopedów

Zajęcia na terenie placówek
 • Przesiewowe badania mowy i słuchu (z wykorzystaniem Platformy Zmysłów i programu „Słyszę”).
Zajęcia na terenie poradni
 • Terapia dzieci i młodzieży z wadami wymowy.

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty

 • „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów-metoda konstruktywnej konfrontacji”.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 • Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i wychowawców – w miarę potrzeb.

Szkolenia

 • „Jak pomóc dziecku z ASD ( zaburzenia ze spektrum autyzmu)?”
 • ,,Jak wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku szkolnym?”
 • ,,Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w szkole”
 • „Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku”.
 • „Uczeń z dysleksją-wybrane zagadnienia dla rodziców i nauczycieli”.
 • „Przedszkole uczy prawidłowo mówić. Jak rozpoznawać wady wymowy u dzieci?”.
 • „Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni – terapia ręki”.

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA RODZICÓW

Zajęcia warsztatowe

 • Pedagogika lecznicza Marii Montessori w terapii małego dziecka.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych (grupa otwarta całoroczna).

Szkolenia

 • „Zaburzenia emocjonalne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka”.
 • „Gotowość szkolna dzieci”.
 • „Etapy rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i najczęściej występujące zaburzenia mowy w tym wieku”.
 • „Usprawnianie manualne i precyzyjnych ruchów dłoni - terapia ręki”.
 • „Uzależnienia behawioralne- gry komputerowe”.
 • „Wpływ technologii komputerowej na rozwój dziecka”.

Inne formy pomocy dla rodziny

 • Indywidualne porady wychowawcze i konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących postępowania z dziećmi.
 • Terapia rodzinna ( pomoc psychologiczna udzielana rodzinie z problemami).
 • Interwencje kryzysowe w rodzinie.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w wielu szkołach zostały uruchomione Punkty Konsultacyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli w celu umożliwienia im szybkich, doraźnych konsultacji dzień 27.03.2018r. będzie „Dniem otwartym Punktów Konsultacyjnych”.

Ideą tego dnia będzie prezentacja punktów konsultacyjnych i form pomocy z zakresu edukacji włączającej świadczonej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie z Filią w Połańcu.

Wykaz punktów konsultacyjnych:

 1. Przedszkole Gminne w Oleśnicy, ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica
 3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 28-221 Osiek
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach, 28-200 Staszów
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii, ul. Staszowska 10; 28-210 Bogoria
 6. Przedszkole Nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17; 28-200 Staszów

Formy pracy możliwe do realizowania w Punktach Konsultacyjnych:

 • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
 • wspieranie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej funkcji rodziny poprzez instruktaże i porady dla rodziców;
 • wspomaganie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej funkcji szkoły,
 • informacje na temat etapów rozwoju dziecka i niepokojących zaburzeń;
 • wskazówki do pracy z dzieckiem z różnymi zaburzeniami w domu;
 • prezentacja różnych form pracy, ćwiczeń i zabaw z dziećmi;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi;
 • badania przesiewowe;
 • udzielanie odpowiedzi na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania;
 • inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły.

 

Zapraszamy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie
z Fili
ą w Połańcu

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka określa
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r.

Im wczesniej postawi się diagnozę i podejmie działania ukierunkowane na wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka tym większe szanse na jego dalsze w miarę prawidłowe funkcjonowanie we wszystkich sferach.

 pppp wwr1

Warunkiem przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie przez dziecko
Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wyżej wymienioną opinię wydaje Zespół Orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek złożony przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Dziecko kwalifikowane jest na zajęcia wczesnego wspomagania w porozumieniu z Organem Prowadzącym
(Starostwo Powiatowe w Staszowie).


Zajęcia adresowane są do dzieci (0-7 lat) z różnymi niepełnosprawnościami
(zaburzenia ze spektrum autyzmu, afazja, niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa i inne).
Organizowane są w wymiarze 4 – 8 godzin w miesiącu
(adekwatnie do potrzeb rozwojowych dziecka).

Odbywają się :

 • w PPPP w Staszowie, ul. Koszarowa 7
 • w Filii w Połańcu, ul. Ruszczańska 23

Prowadzone są przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w skład którego wchodzą:

 • psycholog
 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • surdopedagog
 • tyflopedagog
 • logopeda
 • neurologopeda
 • fizjoterapeuta, terapeuta SJ

W terapii wykorzystujemy różne metody i formy pracy m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,                             
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika Lecznicza M. Montessori,
pppp wwr2
pppp wwr3  
 • Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna J. Cieszyńskiej,
 • Terapia w zakresie Intergracji Sesnorycznej,
 • Wybrane techniki behawioralne,
 • Komputerowe programy edukacyjne,
 • Metody usparwniające koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną,
 • Programy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i dotykową,
 • Ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne.
pppp wwr4

pppp wwr5

Rodzice dzieci mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w formie:

 • instruktażu
 • porad, konsultacji
 • rozmów wspierających
 • zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, otwartych
 • grupy wsparcia
 • i innych adekwatnie do potrzeb

Z A P R A S Z A M Y

 pppp wwr6

Dodatkowe informacje można uzyskać :

 • w PPPP w Staszowie, ul. Koszarowa 7, /fax 015 864 37 59
 • w Filii w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, /fax 015 865 01 30


 

 

W dniu 7.10.2016r odbył się Heppening profilaktyczny „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W wydarzeniu tym wzięła udział dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Kaczmarczyk, by zaprotestować razem z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej i rówieśniczej. Wśród przemawiających głos zabrali m.in. doktor Bożena Ryczkowska-Kurdziel i oficer prasowy staszowskiej Policji M. Domagała.