Header

Smaller Default Larger

Publikacje

WYJAŚNIENIE WYBRANYCH POJĘĆ

ANALIZA I SYNTEZA - rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego (obrazki, wyrazy) lub słuchowego (dźwięki, zdania, słowa) w celu budowania całości obrazu, słowa; dokonuje się na poziomie mózgu.

ANALIZATORY - w odniesieniu do umiejętności czytania mówi się o trzech analizatorach: wzrokowym. słuchowym i kinestetyczno-ruchowym; analizator składa się z: "receptora odbierającego bodźce, charakterystycznego dla określonego narządu zmysłów (oczy, uszy, mięśnie), "drogi nerwowej doprowadzającej bodźce do odpowiednich obszarów mózgu, "ośrodka w mózgu, w którym zachodzi analiza i synteza.

SŁUCH FONEMOWY - zdolność wyróżniania głosek oraz różnicowania głosek podobnych w słyszanych słowach (np. bułka - pólka),.

Rozpoczynając naukę w szkole uczniowie spotykają się po raz pierwszy z nowymi kolegami, nauczycielami, często znajdują się w nowym, nieznanym miejscu. Każdy  z nich ma za sobą pewien bagaż doświadczeń, każdy ma inną osobowość. Początek roku szkolnego to trudny okres a zarazem pełny oczekiwań. Jaka okaże się nowa klasa? Kto będzie wychowawcą? Jacy będą nauczyciele?

Również dla wychowawcy nie jest to czas łatwy. Przygotowuje się on do pierwszego spotkania z myślą, by wypadło jak najlepiej. Wie, że przed nim i jego wychowankami  stoi poważne zadanie – integracja często nie znanych się dotąd osób.

Słownik psychologiczny wyjaśnia pojęcie „integracja” jako proces koordynowania i jednoczenia całkowicie różnych elementów w całość. Sam termin jest używany na wiele sposobów, najczęściej z uzupełniającymi określeniami, np. integracja grupowa.

.

Terapia Integracji Sensorycznej jako jedna z metod wspierających psychoruchowy rozwój dziecka
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie z Filią w Połańcu.

 

Co to jest Integracja Sensoryczna ?

Integracja sensoryczna według twórczyni metody Jean  Ayres -  to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Dane te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych i smakowych a nawet ze specjalnego systemu rejestrującego ruch ( układ przedsionkowy). Mózg nieustannie organizuje te wiadomości -  lokalizuje je, rozpoznając, segregując i integrując. Gdy płyną w prawidłowej organizacji, mogą być użyte do formułowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy , emocji, uczenia się i wielu innych. Jeżeli natomiast proces ten nie przebiega prawidłowo nasz odbiór zmysłowy jest zakłócony. Dziecko reaguje nadmiernie lub zbyt słabo w zakresie różnych zmysłów, co wpływa na wszelakiego rodzaju problemy w codziennym funkcjonowaniu i skutkuje kłopotami w uczeniu się. Integracja sensoryczna jest więc procesem rejestracji, przesyłania  i opracowywania na poszczególnych piętrach ośrodkowego układu nerwowego bodźców płynących z ciała i środowiska. Ten neurologiczny proces prowadzi do scalenia bodźców  z wielu kanałów sensorycznych jeden wielowymiarowy obraz otaczającej rzeczywistości  w oparciu o który pojawiają się właściwe reakcje adaptacyjne, dzięki któremu uczymy się nowych zachowań ruchowych, emocjonalnych, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej; kształtujemy zdolność do rozwoju koncentracji uwagi; rozwijamy umiejętności komunikacji społecznej i mowy.

DLA KOGO ?

.